• Fase 1. Aanmelding

  1. Verhelder de vraag van de klant(en).
  2. Check basiszorg en veiligheid: (acute) onveiligheid of onvoldoende basiszorg? Ga naar Meldcode huiselijk geweld bij onvoldoende basiszorg, onveiligheid of geweld en start altijd 1Gezin1Plan.
  3. Schat in overige situaties in of 1Gezin1Plan een effectieve interventie is voor de klant(en).
  4. Leg de werkwijze uit.
  5. Geef de klant(en) de folder mee.
  6. Indien de klant(en) besluit(en) tot deelname, ga door naar fase 2.
 • Toelichting

  • Iedereen die een aanmelding verwerkt, kan 1Gezin1Plan starten. Dat betekent niet per definitie dat je ook de zorgcoördinator bent. Dat wordt in onderling overleg bij de start van 1Gezin1Plan vastgesteld. (Zie ook intake.)
  • Het uitgangspunt is altijd om de zelfregie van de klant(en) te versterken. Hierbij worden de belangen van alle gezinsleden betrokken.
  • Ondersteun de klant(en) om zo zelfstandig mogelijk de zorgcoördinatie te voeren. Indien mogelijk beheert de klant(en) het eigen plan met ondersteuning van het netwerk.
  • 1Gezin1Plan wordt geadviseerd wanneer er ondersteuning is gewenst bij het coördineren van de zorg. Dit kan het geval zijn wanneer enkele of meerdere personen uit het formeel en informeel netwerk betrokken zijn en de klant(en) hierbij ondersteuning wenst.
  • 1Gezin1Plan wordt altijd ingezet bij situaties van onvoldoende basiszorg en onveiligheid, huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of vermoedens hiervan. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf en coördinatie en monitoring is noodzakelijk om de situatie te verbeteren.
  • Vraag aan klant hoe hij/zij met partner en eventuele kinderen omgaan met conflicten om laagdrempelig (on)veiligheid bespreekbaar te maken.
  • Is er twijfel of 1Gezin1Plan een effectieve interventie is voor de klant(en)? Overleg met een collega, aandachtsfunctionaris, medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin of Sociaal (Jeugd)Team.