• Fase 4. Voortgang

  1. Indien de klant(en)geen toegang heeft tot een digitaal plan: Stuur de klant(en) een pdf van het ondersteuningsplan.
  2. Indien de professionals geen toegang hebben tot een digitaal plan: Stuur de professionals een pdf van het plan.
  3. Monitor het traject:
   • Wees bereikbaar voor signalen.
   • Behandel tussentijdse signalen over uitvoering, coördinatie en stagnatie.
   • Schaal indien nodig op.
  4. Communiceer transparant en duidelijk naar betrokkenen.
  5. Vervolg met fase 5a. 

  Zijn er signalen van (acute) onveiligheid of onvoldoende basiszorg? Ga naar Meldcode huiselijk geweld bij onvoldoende basiszorg, onveiligheid of geweld  en integreer deze acties in 1Gezin1Plan.

 • Toelichting

  • Draag met uw acties concreet bij aan het herstel van het gewone leven.
  • Werk planmatig en resultaatgericht.
  • Zorg voor continuïteit.
  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
  • Voer hetgeen afgesproken is altijd uit. Er is niets zo frustrerend als deelnemen aan een overleg en om doelen en acties vast te stellen als daar vervolgens niet voldoende mee gebeurt. Voer alle besproken acties uit.
  • Ondersteun en spreek elkaar ook aan op de afspraken en de uitvoering.
  • Streef steeds naar samenhang in zorg en ondersteuning en maak daar goede afspraken over.
  • Verantwoordelijk is:
   • Voor het uitvoeren van de acties en afspraken op inhoudsniveau: klant(en), familie, vrienden, betrokken professionals.
   • Voor de coördinatie van zorg op procesniveau en een integraal zicht op de inhoud van het ondersteuningsplan: de zorgcoördinator.
   • Voor oplossen van stagnatie in de uitvoering van het ondersteuningsplan: de zorgcoördinator.
  • Schaal op indien nodig en schaal af indien mogelijk.