• Fase 6b. Afsluiten en nazorg klant(en)

  1. Overleg met de klant(en) of 1Gezin1Plan kan worden afgesloten.
  2. Overleg of een waakvlamfunctie wenselijk is.
  3. Zo ja, bespreek met de klant(en) en diens netwerk de waakvlamfunctie.
  4. Leg vast wie, wat, wanneer en hoe vaak de waakvlamfunctie wordt ingezet.
  5. Indien geen waakvlamfunctie: bespreek wie kan ondersteunen bij vragen.
  6. Stel vast wanneer wordt afgesloten.
  7. Evalueer het traject en de resultaten tijdens het laatste overleg.
  8. Bedank de klant(en) en betrokkenen voor hun inzet en betrokkenheid.
  9. Sluit af.

  Zijn er signalen van (acute) onveiligheid of onvoldoende basiszorg? Sluit 1Gezin1Plan niet af. Ga naar Fase 5b. Voortgangsoverleg uitvoeren en Meldcode huiselijk geweld bij onvoldoende basiszorg, onveiligheid of geweld  en integreer deze acties in 1Gezin1Plan.

 • Toelichting

  • Maak duidelijke afspraken over de eventuele ondersteuning die nog nodig is (afschalen).
  • Geef aan klant(en) aan waar deze terecht kan bij nieuwe vragen, mocht er behoefte zijn aan ondersteuning.
  • Bij waakvlam; bepaal samen met klant(en) en diens formeel/informeel netwerk wie dit gaat doen en waaruit dit precies bestaat, dus ook in welke situaties met wie contact moet worden opgenomen.
  • Als de waakvlam zich specifiek richt op het checken van veiligheid in het gezin; maak expliciete afspraken of hierbij ook informatie van derden wordt gevraagd, wie dat zijn en hoe hierover met de gezinsleden wordt gecommuniceerd.