• Kwaliteitscriteria voor het ontwikkelen van een plan

  Het ondersteuningsplan is het plan wat bij elk 1Gezin1Plan overleg wordt ingevuld of aangevuld. Het Veilig Verder Plan is aanvullend op het ondersteuningsplan en wordt ingevuld bij signalen van onvoldoende basiszorg, onveiligheid en geweld. Het ondersteuningsplan en Veilig Verder Plan samen kunnen worden gebruikt als hulpverlenings- herstel- en veiligheidsplan in één.

  Uitgangspunt is dat dit plan met de klant(en) wordt opgesteld. Uitspraken van klant(en) en betrokkenen worden in het plan geciteerd. Degene die het plan invult tijdens het overleg, noteert letterlijk wat de spreker zegt.  
  Onder 'Plan' vind je het ondersteuningsplan en het Veilig Verder Plan. Onderstaand zijn de inhoudelijke kwaliteitscriteria benoemd. Deze criteria staan ook als geheugensteuntjes in het plan genoemd.

  Kwaliteitscriteria ondersteuningsplan

  Aanleiding
  • De klant(en) benoemt de aanleiding, vraag of zorg
  Krachten
  • Wat gaat er goed? 
  • Beschrijf wie de kracht omschrijft, wat er goed gaat, indien relevant sinds wanneer het goed gaat en wat de gevolgen voor de klant(en) zijn.
  Zorgen
  • Wat zijn onze zorgen?
  • Beschrijf wie de zorg omschrijft, wat de zorg is, (sinds) wanneer de zorg zich voordoet, wat de (mogelijke) gevolgen zijn voor de klant(en).
  Eerdere hulpverlening
  • Welke hulp is al eerder ingezet en wat was het resultaat? 
  • Beschrijf welke hulp door wie en wanneer is ingezet en wat het resultaat is.
  Integrale analyse
  • Hoe wordt de gehele situatie gezien?
  • Beschrijf samenhang, patronen en gevolgen.
  Gewenste resultaat
  • Wat is het gewenste resultaat?
  • Beschrijf het gewenste resultaat.
  Zorgen rondom basiszorg en veiligheid
  • Zijn er zorgen over basiszorg en/of veiligheid?
  • Indien er zorgen zijn over basiszorg en veiligheid wordt het Veilig Verder Plan ingevuld.
  Doel
  • Formuleer een doel positief, gericht op de toekomst en geef de gewenste situatie of omstandigheid aan.
  Actie
  • Beschrijf concreet en meetbaar wat er moet gebeuren om het doel te behalen (wie doet wat wanneer).
  • Indien nodig worden meerdere acties  beschreven om een doel te behalen.

   

  Kwaliteitscriteria Veilig Verder Plan

  Krachten gericht op bestaande veiligheid
  • Wat is er al dat veiligheid geeft voor de grootste zorg(en)?  
  • Beschrijf wie de kracht omschrijft, wat er goed gaat, indien relevant sinds wanneer het goed gaat en wat de gevolgen voor de klant(en) zijn.
  Zorgen over onveiligheid
  • Wat is er gebeurd waardoor er zorgen zijn om dit gezin/dit kind/deze oudere (eerste, ergste, laatste, frequentie)
  • Welke mogelijke schade hebben de leden van het gezin opgelopen door de veiligheidsproblematiek
  • Grootste zorg of gevaar: Wat is het ergste dat er kan gebeuren als er niets verandert?
  • Beschrijf wie de zorg omschrijft, wat de zorg is, (sinds) wanneer de zorg zich voordoet, wat de (mogelijke) gevolgen zijn voor de klant(en).
  Complicerende factoren/triggers/stressoren
  • Welke dingen maken het lastiger om met de zorgen om te gaan?
  Veiligheidsschaal
  • Stel je eens een schaal voor van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor zeer ernstige of levensbedreigende onveiligheid, bijvoorbeeld 'het gaat zo slecht dat de kinderen nu niet thuis kunnen wonen' of 'er moet een huisverbod komen' en 10 staat voor het feit dat iedereen weet dat er voldoende veiligheid is om de casus af te sluiten.
  • Waar op de schaal plaats je de situatie zoals deze nu is?
  Veiligheidsafspraken
  • Wat moet er minimaal gebeuren om de (acute) onveiligheid op te heffen?
  • Beschrijf wat er concreet en direct moet gebeuren (wie, wat, waar en wanneer).
  • Beschrijf wat hiervoor nodig is om dit uit te kunnen voeren (wat doet de klant(en) zelf en waarbij wordt de klant(en) door wie ondersteunt)
  • Wie ziet erop toe of de afspraken worden uitgevoerd?
  • Beschrijf wat er gebeurt wanneer de afspraak niet wordt behaald.
  • N.b. Wanneer er veiligheidsafspraken zijn gemaakt wordt in het ondersteuningsplan als doel opgenomen: Het gezin houdt zich aan de veiligheidsafspraken van dit veiligheidsplan.
  Doelencheck
  • Deze doelen moeten worden opgesteld in het ondersteuningsplan indien het Veilig Verder Plan is opgesteld:
  • De veiligheidsafspraken: De klant(en) houdt zich aan de veiligheidsafspraken van dit veiligheidsplan.
  • Het opheffen van de (acute) onveiligheid.
  • Het behandelen van de onderliggende problematiek.
  • Het behandelen en bieden van nazorg gericht op herstel vn de mogelijk opgelopen schade