• Opschalen

  Het werken volgens het opgestelde plan kan om verschillende redenen stagneren. Het is belangrijk om hierin onderscheid te maken tussen: 

  1. De ingezette hulp blijkt ontoereikend:
   Als blijkt dat de ingezette hulp niet leidt tot het bereik van gestelde doelen dan wordt gezocht naar een partner die hierin kan helpen. Deze schuift dan bij het overleg aan en denkt mee of deze zelf of een andere partner de aangewezen zorgverlener is. Dit kan een nieuwe zorgverlener zijn, een medewerker van het Sociaal Team (Jeugd) (als die eerder nog niet betrokken was) of een collega uit het gedwongen kader als blijkt dat vrijwillige hulp niet voldoende is om de veiligheid van het kind te waarborgen.
  1. Er zijn “buiten de paden” oplossingen nodig:
   Soms kan een doel alleen behaald worden door buiten de reguliere paden te treden. Hiervoor is vaak toestemming nodig van leidinggevenden/ gemeenten die een doorbraak kunnen forceren.
  1. De samenwerking tussen de betrokkenen loopt niet:
   Het plan kan stagneren doordat de onderlinge samenwerking onvoldoende oplevert. Dan is het nodig dat de zorgcoördinator opschaalt op procesregie.

  Dit kan volgens de volgende samenwerkingsafspraken:

  Sociaal (jeugd-)Team, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  Wanneer er sprake is van stagnatie in de zorgcoördinatie en/of de inhoudelijke hulp, wordt opgeschaald met de manager of de aandachtsfunctionaris 1Gezin1Plan van de eigen organisatie, het Sociaal Team en/of de CJG-coördinator. Dit hangt af van de context van de casus en de betrokken partijen. In deze samenwerking wordt gezamenlijk overleg gevoerd over de mogelijkheden om de zorgcoördinatie effectief te laten verlopen.

  Meldpunt Zorg en Overlast
  Wanneer de klant(en) zich in een zorgelijke situatie bevindt en zich aan de afgesproken zorg onttrekt, wordt bij (dreigende) uitval uit zorg contact opgenomen met het Meldpunt Zorg en Overlast. Daarbij wordt besproken of advies en consultatie vanuit het Meldpunt voldoende is of dat de klant(en)  bij het Meldpunt  Zorg en Overlast wordt (her)aangemeld. Ook als het een melding bij het Meldpunt gaat worden, blijft de zorgcoördinator betrokken bij de klant(en) . Zodra mogelijk, wordt zorgcoördinatie weer bij de zorgcoördinator teruggelegd of er wordt een andere zorgcoördinator aangewezen.