• Tools Krachten- en zorgenanalyse

  GIZ-methodiek

  De GIZ-methodiek is een integrale taxatiemethodiek waarmee samen met de ouders, kind/jongere van 0-23 jaar en eventueel andere professionals de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een specifiek kind/gezin in kaart worden gebracht. Dit gebeurt in de vorm van een gestructureerd, motiverend gesprek met behulp van een of twee schema’s, de CAF-driehoek (CAF) en de Gezonde Ontwikkeling Matrix (GOM).

  De GIZ-Methodiek kan worden ingezet in drie fasen van 1Gezin1Plan:

  • Tijdens de intake (fase 2) kan de CAF-driehoek en de GOM worden besproken, waarna samen met de ouder en/of het kind en eventueel andere professionals een krachten, ontwikkel- en zorg behoefteanalyse kan worden uitgevoerd.
  • Tijdens het startoverleg (fase 3) wordt een krachten- en behoefteanalyse uitgevoerd. Wanneer in een gezin kinderen aanwezig zijn kan de GIZ-methodiek worden gebruikt.
  • Tijdens de voortgangsoverleggen (fase 5) wordt met behulp van de GOM herhaald een analyse uitgevoerd om de voortgang te monitoren.

  Meer informatie: https://www.ncj.nl/giz/

  Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

  De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) meet hoe zelfredzaam een volwassene is. Alle gegevens over het functioneren van een persoon wordt op de ZRM uitgedrukt in een oordeel over de mate van zelfredzaamheid van die persoon op dat moment. Bij jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar, alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen kan worden gewerkt met de ZRM.

  De ZRM wordt bij voorkeur besproken en afgenomen in de fase van vraagverheldering en analyse. De ZRM is input voor de op te stellen doelen in het plan van aanpak en brengt in kaart op welke levensdomeinen ondersteuning nodig is. Tevens kan na verloop van tijd de voortgang gemonitord worden. Er is ook een versie beschikbaar die de klant zelf kan invullen.

  Meer informatie: https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl en http://www.mijnzrm.nl/

  Veiligheid thuis

  Kinderen hebben een veilige leefomgeving nodig om gezond op te groeien. Helaas hebben veel kinderen en jongeren te maken met mishandeling, verwaarlozing of misbruik. En ook op school kan een kind zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld omdat er gepest wordt. Als professional kun je op verschillende manieren bijdragen aan de veiligheid van een kind: door tijdig te signaleren en in te grijpen, maar ook door samen met ouders en jeugdigen (weer) naar een veilige situatie toe werken.

  Meer informatie en tools: https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/veiligheid-thuis-en-op-school en de Meldcode app, beschikbaar voor Android en iOS.