• Zorgcoördinatie

  Ieder mens voert zelf de regie over zijn eigen leven en daarbij ook de coördinatie over zijn of haar eigen huishouden. Zorgcoördinatie is hetzelfde als ‘het draaiend houden van een huishouden’, maar dan rondom zorg en hulpverlening. Wanneer er ook gezinsleden aanwezig zijn, wordt dit meestal gezamenlijk door de gezinsleden gedaan.

  Wanneer er meerdere hulp- en dienstverleners, familie of vrienden inspringen om een persoon of gezin te ondersteunen raakt het overzicht soms zoek. Het is fijn dat mensen helpen, maar deze hulp moet dan wel worden gecoördineerd.

  Systeemgericht werken

  Sommige mensen kunnen dat heel goed en behouden zelf het overzicht, zij zijn sterk in organiseren en plannen. Anderen hebben ondersteuning nodig in het plannen en organiseren. Het kan gebeuren dat op een gegeven moment mensen door de bomen het bos niet meer zien. En betrokkenen geen overzicht meer hebben over wie, wat, wanneer gaat doen. Dan is 1Gezin1Plan zinvol. Onder 1Gezin1Plan verstaan we ook 1 Huishouden1Plan en is dus ook van toepassing op volwassenen met meerdere hulpverleningsvragen en samenlevingsvormen zonder kinderen.

  Een mens is naast volwassene soms ook partner en/of ouder van een kind. Een jeugdige is ook altijd het kind van een ouder. Zorgcoördinatie kan in verschillende situaties aan de orde zijn en vraagt om een gedeelde visie hierop. Dat is de reden waarom bij voorkeur de zorgcoördinatie in een regio voor alle burgers op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.

  Op casusniveau is het mogelijk dat zowel volwassen- als jeugdhulp, hulp- en dienstverleners, formeel en informeel netwerk het gezin ondersteunen. Wanneer zij allen dezelfde taal spreken en dezelfde uitgangspunten in de coördinatie van zorg hanteren, wordt de effectiviteit van de ondersteuning vergroot. Het meeste effect wordt bewerkstelligd wanneer het jeugd- en volwassendomein hierin naadloos samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise.

  Basisvaardigheden en voorwaarden

  Werken volgens 1Gezin1Plan vergt bepaalde basisvaardigheden voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein: de wijze waarop een bijeenkomst wordt geleid, de uitvoering van de zorgcoördinatie, de verdeling van taken en het effectief met elkaar samenwerken vragen om een goede implementatie van 1Gezin1Plan in het werkproces.

  De gemeenten verwachten van de organisaties dat zij werken conform 1Gezin1Plan en hebben dit opgenomen in het contract Toegang en Maatwerk Jeugdhulp. Om de kwaliteit en een eenduidige werkwijze te bevorderen faciliteren de gemeenten de implementatie 1Gezin1Plan door het aanbieden van trainingen, advisering bij de implementatie en ondersteuning van de aandachtsfunctionarissen.

  Zorgcoördinatie als onderdeel van goede zorg

  Gemeenten en (jeugdhulp-)aanbieders delen de visie dat zorgcoördinatie en werken binnen 1Gezin1Plan hoort bij het leveren van goede zorg. In veruit de meeste gevallen kan zorgcoördinatie efficiënt worden uitgevoerd door deze taak niet groter te maken dan nodig is: taken van voorzitter en (secretariële) ondersteuning tijdens de 1Gezin1Plan bijeenkomsten verdelen en effectief samenwerken waarbij iedere deelnemer aan het plan doet wat is afgesproken.

  Zorgcoördinatie is onderdeel van het reguliere werk van de professional, ongeacht bij welke organisatie deze werkt (meestal als aanbieder van maatwerkvoorziening of als onderdeel van Sociaal Team (Jeugd)).

  Definitie van zorgcoördinatie

  De volgende definitie van zorgcoördinatie is overeengekomen in Midden-Holland. Deze strookt met de formulering in het contract Toegang en de beschrijving uit de regionale handleiding werken binnen 1Gezin1Plan.

  De werkwijze van zorgcoördinatie wordt als volgt omschreven:

  Coördinatie van zorg is een planmatig en doelgericht cyclisch proces waarbij de vragen van de klant(en) en zijn/haar huishouden (of gezin) centraal staan om de doelen en interventies op alle gezinsleden en leefgebieden af te stemmen en de voortgang te monitoren. Uitgangspunt is zelfregie van de klant(en) . De klant (en) is zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor het richting geven aan zijn leven en besluiten nemen die hierbij passen, inclusief het zoeken van hulp. De klant(en)  doet dit zoveel mogelijk zelf of schakelt hiervoor bij voorkeur iemand uit het eigen netwerk in.

   

  De definitie van zorgcoördinatie die hieruit volgt is:

  Het toezien op de totstandkoming en de naleving van afspraken omtrent interventies om de gestelde doelen van de klant(en) en zijn/haar huishouden (of gezin) in het kader van 1Gezin1Plan te behalen.

   

  Toelichting: De zorgcoördinator ziet toe op het proces in het kader van 1Gezin1Plan. Hij of zij bewaakt hiertoe het tijdig en correct naleven van de gemaakte afspraken en neemt, indien nodig, passende maatregelen ter verbetering. De klant(en) en alle betrokken hulpverleners en leden van het sociaal netwerk zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van hun eigen verplichtingen en voor de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die zij verlenen.